Kinderbegeleiding

Kinderbegeleiding

Een echtscheiding of verbreking van de samenleving heeft vaak emotionele gevolgen voor kinderen, vooral als de ouders voor, tijdens en na het uit elkaar gaan met elkaar in conflict blijven. Als ouders besluiten om de scheiding middels mediation trachten op te lossen, dan betekent dat dat de ouders in ieder geval met elkaar in gesprek blijven en zich inzetten om samen tot oplossingen te komen en afspraken te maken die goed werkbaar zijn voor de toekomst. Dit is zeker al een zet in de goede richting! Dat neemt niet weg dat een scheiding tussen ouders een ingrijpende verandering in het leven van het kind is, een vaak angstige periode.

Ouders geven vaak aan dat zij de belangen van hun kinderen het voornaamst vinden en dat zij goede afspraken willen maken. Maar wat vindt het kind zelf? Wat zijn deze belangen van het kind? In sommige gevallen is het prettig als een onbekende derde naar het kind luistert en eventueel begeleiding biedt tijdens de scheidingsprocedure van de ouders en daarna. LFK biedt deze mogelijkheid en gaat graag in gesprek met een kind. Er zal worden nagegaan wat het kind belangrijk vindt en het kind zal de mogelijkheid hebben tot het stellen van vragen. Ook zal, op een wijze die passend is bij de leeftijd van het kind, aandacht worden besteed aan de gevolgen van het uit elkaar gaan van de ouders en hoe daarmee kan worden omgegaan.

Een eerste gesprek van maximaal één uur wordt altijd kosteloos en vrijblijvend aangeboden. Het staat zowel ouders als kinderen uiteraard vrij om van dit aanbod gebruik te maken.

Indien er een eerste gesprek heeft plaatsgevonden en geconcludeerd kan worden dat het kind eventueel gebaat zou zijn bij één of meerdere vervolggesprekken, dan zal de procedure van deze vervolggesprekken nader worden toegelicht.